Login en vind jouw stage

Inloggen voor leerlingen
  1. Wachtwoord vergeten?
foto

Voorwaarden behorende bij de stageovereenkomst Maatschappelijke Stage Stagebureau LVO Maastricht.

 

 Artikel 1. De stagebieder  

1. De stagebieder stelt de leerling in staat de activiteiten in het kader van de Maatschappelijke Stage te verrichten.  

2. De stagebieder zorgt voor een veilige omgeving, in de ruime zin van het woord, zowel fysiek als sociaal. De Arbeidstijdenwet, Arbo-wet en -regelgeving met betrekking tot de regels van kinder- en jeugdarbeid worden daarbij in acht genomen. De stagebieder wijst de leerling op specifieke gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de werkzaamheden als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van de gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de leerling. Voorlichting en deskundig toezicht zijn altijd noodzakelijk.  

3. De stagebieder wijst een stagebegeleider aan en zorgt voor een op de activiteiten gericht inwerkprogramma. De stagebegeleider ziet toe op het zo goed mogelijk realiseren van het doel van de Maatschappelijke Stage en geeft een beoordeling van de leerling. Het doel van de Maatschappelijke Stage is om de leerling (tijdens zijn schoolloopbaan) kennis te laten maken met de samenleving en daar een onbetaalde bijdrage aan te leveren.  

4. De stagebieder laat de stagebegeleider en de onderwijsinspecteur toe op de stageplaats voor zover dat redelijkerwijs nodig is. 

 5. De stagebieder is bekend met de schoolvakanties en geplande lesvrije dagen van de leerling en neemt die in acht of regelt dit in overleg met de leerling. 

Artikel 2 De leerling en de stagebegeleider (de stagebegeleider van het de instelling/organisatie)  

1. De leerling maakt vooraf kennis met de stagebieder door middel van een sollicitatie- of een kennismakingsgesprek. De leerling maakt zelf telefonisch of per e-mail een afspraak.

2. De leerling volgt de aanwijzingen van de stagebegeleider op. De leerling is verplicht de bij de stagebieder in het belang van orde, veiligheid, gezondheid en vertrouwelijkheid gegeven regels, voorschriften en aanwijzingen in acht te nemen.  

3. Verlof wordt altijd in overleg met de school geregeld.  

4. De leerling geeft eigendommen van de stagebieder aan het einde van de stage terug.  

Artikel 3 Stagebegeleider (van de school) 

1. De school wijst een stagebegeleider aan voor een goede begeleiding van de leerling.  

2. De stagebegeleider onderhoudt gedurende de stage regelmatig contact met de stagebieder/-begeleider en de leerling. De stagebegeleider bezoekt indien mogelijk en/of gewenst, de leerling bij de stagebieder.   

Artikel 4 Verzuim  

Bij ziekte of afwezigheid vanwege een dringende reden en in het geval van hervatting na ziekte of na afwezigheid, informeert de leerling de stagebieder en de stagebegeleider die dag vóór 10.00 uur van zijn/haar af- en weer aanwezigheid. De stagebieder informeert de stagebegeleider van school direct in elk geval van verzuim van de leerling.  

Artikel 5 Kostenvergoedingen  

De leerling zet zich belangeloos in voor de Maatschappelijke Stage en ontvangt in principe geen vergoeding van de stagebieder.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en verzekeringen  

1. De stagebieder verzekert de leerling gedurende zijn stage tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid van de leerling en heeft voor de leerling een ongevallenverzekering afgesloten. De stagebieder verzekert zich tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade door hem of zijn ondergeschikten toegebracht aan de leerling.  

2. De school heeft een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekeringen zijn secundair. Dat wil zeggen dat eerst de verzekering van de (ouders van de) leerling en/of die van de stagebieder worden aangesproken en bij geen of onvoldoende dekking pas de verzekering van de school. 

 Artikel 7 Tussentijdse beëindiging van de Maatschappelijke Stage  

1. Tussentijdse beëindiging van de Maatschappelijke Stage gebeurt alleen bij onderling goedvinden en in ieder geval indien de leerling de school verlaat of van de leerling en/of de school en/of de stagebieder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de stage wordt voortgezet.  

2. Tussentijdse beëindiging geschiedt alleen als er overleg tussen partijen heeft plaatsgevonden.  

Artikel 8 Geschillen  

1. Bij problemen tijdens de stage neemt de leerling contact op met de stagebegeleider van school. Bij geschillen tussen de leerling en de stagebegeleider wordt contact opgenomen met de stagecoördinator van school. 

2. Als de stagebegeleider, de stagecoördinator en de leerling niet tot een oplossing komen, wordt het probleem voorgelegd aan het bevoegd gezag van de school.